Double

2/ 2 R7,80
14 Feb 20
01:40
FORECAST 

COUPLINGS 

COMMENT 

RESULT 2,4,3,6
WN 2 R4,20   
PL 2 R1,80   
PL 4 R1,60   
SW 2-4 R2,20   
SW 2-3 R2,10   
SW 3-4 R1,90   
EX 2-4 R13,30   
TF 2-4-3 R33,30   
QT 2-4-3-6 R67,60   
DB  2/ 2 R7,80   
P3  2/ 1,2/ 2 R173,50   

1
K Steyn
11,20
2
C Maujean
4,20
3
G Cheyne
2,70
4
J Mphanya
3,70
5
M Byleveld
6
M V'Rensburg
4,40
7
S Khathi
35,80
8
L Mxothwa
25,90
14 Feb 20
01:10
FORECAST 

COUPLINGS 

COMMENT 

RESULT 2,4,9,7
WN 2 R1,20   
PL 2 R1,10   
PL 4 R1,20   
PL 9 R4,90   
SW 2-4 R2,20   
SW 2-9 R8,10   
SW 4-9 R25,10   
EX 2-4 R5,10   
TF 2-4-9 R90,80   
QT 2-4-9-7 R328,10   
DB  2/ 2 R31,00   

1
E Webber
2
1,20
3
K Steyn
34,70
4
M V'Rensburg
8,60
5
J Mphanya
17,10
6
D Bogaleboile
7,40
7
S Khathi
12,70
8
S Devoy
40,00
9
L Mxothwa
52,70